لیسـت قیـمت محـصولات انـرژی مـهراد لاستـیک صـنعت 

کالا

شرایط فروش

درزگیــرPU

اسفنجی طوسی

mm 10×10

درزگیــرPU

اسفنجی طوسی

mm 10×20

درزگیــرEVA

فومی سفیـد

mm 5×10

مسدودکننـده

دریچــه

کولـــــــر

یک­ کارتن

چکـی

مشتریان

17600

36000

24300

62000

غیر مشتریان

18500

37900

25600

65000

یک کارتن

نقـدی

مشتریان

17000

34900

23600

60000

غیرمشتریان

17600

36000

24300

62000

2و3 کارتن

چکی

مشتریان

17000

34900

23600

60000

غیرمشتریان

17600

36000

24300

62000

2و3 کارتن

نقـدی

مشتریان

16000

32800

22200

56200

غیرمشتریان

16800

34400

23200

59000

4 کارتن

چکی

مشتریان

16000

32800

22200

56200

غیرمشتریان

16800

34400

23200

59000

4 کارتن نقـدی

مشتریان

15600

32000

21600

54600

غیرمشتریان

16200

33300

22500

57200

تعداد در کارتـن

80

40

80

28

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison