کاربرد چسب پلی یورتان

چسبیران تگ ها:
کاربرد چسب پلی یورتان 

در قسمت شماره 1: درزگیری اتصالات و فواصل می باشد.
در قسمت شماره 3: برای جذب ارتعاشات و نویز از پلی یورتان استفاده می شود.
درقسمت شماره 5 : برای عایق بندی و آب بندی سقف از چسب درزگیر پلی یورتان استفاده می شود.

 • از کاربردهای چسب پلی یورتان مربوط به ساخت و مونتاژ ماشین های سنگین و کشنده ها موارد دیگری در تصاویر زیر خدمتتان ارائه می گردد.


  قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده محل تزریق چسب های پلی یورتان می باشد.

 

 

 • از دیگر کاربردهای چسب های پلی یورتان در صنعت کشتی سازی می باشد که به چسب های مارین معروف هستند.

 

 


rating
نام
ایمیل
نظر

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison