کاهش قیمــت

محصول

واحد

تعداد

چسـب صنعتـی سوپــر

تیـوپ 50cc

72 عدد

ربعی صنعتی

60 عدد

یک لیتــری

24 عدد

گالـن کتـابی

6 عدد

حلـب

حلب

چسب فـوری (نقــره­ای)

ربعی آهـن

60 عدد

یک لیتـری

24 عدد

گالـن کتـابی

6 عدد

حلـب

حلب

چسـب p.v.c

50cc

72 عدد

100cc

36 عدد

چسـب چوب سوپـر  ـ  چاپ زرد

یک لیتـری

24 عدد

4 کیلویی

4 عدد

10 کیلویی

10ک

22/5 کیلویی

22/5 ک

چسـب چـوب ممتاز ـ چاپ قرمز

1 کیلویی

24 عدد

3 کیلویی

4 عدد

10 کیلویی

10 ک

22/5 کیلویی

22/5 ک

چسـب چـوب ـ  چاپ سبــز

نیم لیتری

36 عدد

1 لیتری

24 عدد

3 کیلویی

4 عدد

22/5 کیلویی

22/5 ک

چسـب کاشـی (سوپـر)

1 کیلویی

12 عدد

5 کیلویی

4 عدد

12 کیلویی

12 ک

25 کیلویی

25 ک

چسـب سنـگ سوپـر

1 کیلویی

12 عدد

نیم کیلویی

24 عدد

ربعی

36 عدد

چسـب اسپـری ضـد آتـش

بطری 1 کیلویی

12 عدد

دبه 20 کیلویی

20 ک

عایق سفید بام دوست­دار محیط زیست

1 کیلویی

12 عدد

4 کیلویی

4 عدد

10 کیلویی

10 ک

  
 

نوع کالا

وزن

تعداد

چسب صنعـتی دلتــا

تیـوپی

کارتن 72 عددی

چسب صنعـتی دلتــا

ربعـی

کارتن 60 عددی

چسب صنعـتی دلتــا

1 لیتـری

کارتن 24 عددی

چسب صنعـتی دلتــا

4 لیتـری

کارتن 6 عددی

چسب صنعـتی دلتــا

13 کیلویـی

حلـب

چسـب ربعـی آهن دلتـا

ربعـی

کارتن 60 عددی

چسـب موکت دلتـا 

1 لیتـری

کارتن 24 عددی

چسـب موکت دلتـا 

4 لیتـری

کارتن 6 عددی

چسـب موکت دلتـا 

12/5 کیلـویی

حلـب

چسـب کاشـی دلتـا

1 کیلـویی

کارتن 12 عددی

چسـب کاشـی دلتـا

5 کیلـیویی

کارتن 4 عددی

چسـب کاشـی دلتـا

12 کیلـیویی

دبـه

چسـب PVC

50 سی سی

کارتن 72 عددی

چسـب PVC

100 سی سی

کارتن 36 عددی

  
چسبیران
چسب
دی ان ان evoq