اسپری لبه کشی SPOT BLENDER

برند : Color Magic
برای مخلوط کردن و محو نمودن لبه های رنگ جدید با رنگ های قدیمی اطراف سطح
مدل ها
اسپری لبه کشی SPOT BLENDER

کاربر عمومی دارد

برای مخلوط کردن و محو نمودن لبه های رنگ جدید با رنگ های قدیمی اطراف سطح

مورد نظر می باشد (انواع تاپ کوت های یک جزئی و دوجزئی / کلر های یک جزئی و دو جزئی)

جهت ترمیم نقاط بسیار کوچک

با استفاده از این محصول سطح یکنواختی ایجاد می شود

مدت اعتبار مصرف 24 ماه بوده و می بایست در دمای 20 درجه سانتی گرات نگهداری شود

استفاده از ماسک جهت اعمال اسپری مورد نیاز می باشد


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison