درزگیر آکرلیک رنگ پذیر واکر WACKER PS

درزگیر آکرلیک رنگ پذیر واکر WACKER PS

کد محصول PS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم سطوح صیقلی ومحیطی واکر WACKER 440

درزگیر سطوح صیقلی ومحیطی واکر WACKER 440

کد محصول 440
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم چند منظوره واکر WACKER GP

درزگیر سیلیکون چند منظوره واکر WACKER GP

کد محصول GP
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم شیشه و فلز واکر WACKER GM

درزگیر سیلیکون شیشه و فلز واکر WACKER GM

کد محصول GM
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب آکواریوم آشپزخانه واکر WACKER 120

درزگیر سیلیکونی آشپزخانه واکر WACKER 120

کد محصول 120
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مخصوص آکواریوم واکر WACKER 121

درزگیر سیلیکونی آکواریوم واکر WACKER 121

کد محصول 121
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم بهداشتی عمومی واکر WACKER GS

درزگیر سیلیکونی بهداشتی واکر WACKER GS

کد محصول GS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم ترکیبی واکر WACKER HA

درزگیر سیلیکونی ترکیبی واکر WACKER HA

کد محصول HA
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب آکواریوم ترکیبی واکر WACKER HS

درزگیر سیلیکونی ترکیبی واکر WACKER HS

کد محصول HS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم دمای بالا واکر WACKER180

درزگیر سیلیکونی دمای بالا واکر WACKER180

کد محصول 180
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم ساختمانی واکر WACKER CS

درزگیر سیلیکونی ساختمانی واکر WACKER CS

کد محصول CS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم مخصوص سنگ طبیعی واکر WACKER 460

درزگیر سیلیکونی سنگ واکر WACKER 460

کد محصول 460
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison